www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Adviezen subsidie Cultuurnota 2005-2008

Afgelopen maandag hebben culturele instellingen bericht gekregen van de Raad van Cultuur of zij in aanmerking komen voor subsidie. Maar liefst 833 instellingen hebben voor de komende periode een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend voor een totaalbedrag van bijna 660 miljoen euro. De Raad voor Cultuur adviseert om het beschikbare budget van 392,5 miljoen euro op basis van een integrale kwaliteitsafweging te verdelen over 422 instellingen.
Het aantal cabaretgerelateerde subsidie-aanvragen is beperkt. Cabaretiers worden vooralsnog geacht zichzelf te bedruipen, al loopt er een onderzoek van werkgroep van theaterdirecteuren of cabaret gesubsidieerd zou moeten worden.
persbericht ‘”Spiegel van de Cultuur” ondanks bezuinigingen toch vernieuwingen’
overzicht van alle aanvragers en de adviezen
overzicht bij moose.nl
Zwartekat.nl: Subsidie voor cabaretiers
NRC: Dossier Cultuurnota 2005-2008 (gratis registratie)
Volkskrant: Dossier Cultuurnota (gratis registratie)
Trouw: Er is te weinig geld voor kunst (gratis registratie)
Parool: Extra geld voor grote steden
Gooi- en Eemlander: Instellingen kraken cultuurplan
Gooi- en Eemlander: Geen subsidie Instituut Beeld en Geluid

Sectie 5 van de Vereniging Nederlandse Theatergezelschappen (VNT) krijgt niet de gevraagde subsidie van Euro 1.920.000,-
In sectie 5 is een aantal ‘onafhankelijke producenten’ verenigd die zonder directe subsidies produceren. Het betreft Olbe Produkties BV, ’t Bos Theaterproducties, Harry Kies Theaterproducties, Grunfeld Theaterproducties, Hummelinck Stuurman Theaterbureau en Impresariaat Wallis BV.
De subsidie was aangevraagd voor het jaarlijks uitbrengen van vijf toneelstukken en twee musicals en het ondersteunen van drie cabaretgroepen.
“De Raad pleitte er (..) in zijn Vooradvies voor dat het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK) garantiesubsidies beschikbaar zou stellen voor instellingen die over het algemeen voldoende eigen inkomsten genereren, maar die voor bepaalde projecten dekking zoeken voor te nemen risico’s. (..) Sectie 5 maakt regelmatig producties van hoge kwaliteit voor een breed publiek. (..) De Raad is tegen het overhevelen van cultuurnotamiddelen naar de fondsen ten behoeve van een geoormerkt budget voor vrije producenten. Vrije producenten zouden in aanmerking moeten kunnen komen voor garantiesubsidies bij het FAPK.”
Advies Impresariaat Wallis BV (VNT sectie 5)

Het Amsterdams Kleinkunst Festival behoudt zijn subsidie van Euro 49.250,-
“De Raad heeft kritiek op het goeddeels ontbreken van een langetermijnperspectief voor de plannen van het AKF en constateert dat de instelling in haar aanvraag niet goed duidelijk weet te maken wat de toegevoegde waarde is geweest van de verkregen structurele rijkssubsidie. Tegelijkertijd ziet de Raad dat het AKF in de praktijk goed functioneert en veel verschillende aspecten van het kleinkunstgenre aan bod laat komen.”
Advies Amsterdams Kleinkunst Festival

Het Cameretten Cabaret festival krijgt niet de gevraagde subsidie van Euro 15.000,-
“De Raad constateert echter dat het festival in zijn beleidsplan niet uiteenzet in welk opzicht Cameretten zich onderscheidt van andere cabaretfestivals, zodat onduidelijk blijft wat de toegevoegde waarde van structurele subsidiĆ«ring kan zijn. (..) Hoewel de Raad erkent dat Cameretten een belangrijke positie inneemt binnen de cabaretconcoursen, oordeelt hij negatief over de subsidieaanvraag omdat Cameretten zich onvoldoende manifesteert als gespecialiseerd cabaretfestival.”
Advies Cameretten

Het Theater Instituut Nederland behoudt zijn subsidie van Euro 2.701.750,-
“De Raad heeft, net als vier jaar geleden, kritiek op het uitoefenen door het TIN van de internationale functie, vooral op het gebied van de dans. (..) De Raad is voorts van oordeel dat taken op het gebied van deskundigheidsbevordering, zoals het Bureau Theaterconsulenten, bij de kerntaken van een sectorinstituut horen en dus bij het TIN zouden moeten worden ondergebracht.”
Advies: Theater Instituut Nederland

Het theatertijdschrift Moose vroeg ook subsidie aan. De Raad voor Cultuur gaf weliswaar een positief advies, maar geen prioriteit bij het toekennen van het beschikbare budget.
Advies Overstekend Wild (Moose)

Categorie: Divers | Meer over: , , , , , , , ,
Richard van Bilsen. Eindbaas Zwartekat.nl.