nieuws  voorpagina | archief | volg ons via mastodon.social/@zwartekat Instagram Spotify Twitter Mastodon Facebook Youtube
Nieuws

Van het boekenfront: Jochem Myjer

Binnenkort verschijnt het eerste boek van De Gorgels van Jochem Myjer in het Fries: De Goargels.

Midden yn ’e nacht wurdt Melle wekker. Der sit in frjemd wêzentsje op de râne fan syn bêd. It liket wol in boltsje wol, mei earmkes en skonkjes en twa hierrige, puntige earen. Mar as Melle it ljocht oandocht, is it wêzentsje fuort.

As er der op skoalle oer fertelt laitsje se him allegear út. Sels heit, dy’t biolooch is, seit dat it ûnsin is, dat sokke wêzentsjes net bestean. Mar Melle wit seker wat er sjoen hat …

No ek yn it Frysk, dit fantasyrike en spannende aventoer oer Goargels, Brutelers en in jonge mei supereagen, fan Jochem Myjer. Yllustrearre troch Rick de Haas, bekend fan Mees Kees.

(Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit een vreemd wezentje op de rand van zijn bed. Het lijkt wel een bolletje wol, met armpjes en beentjes en twee harige, puntige oren. Maar als Melle het licht aandoet, is het wezentje verdwenen. Als hij er op school over vertelt, lacht iedereen hem uit. Zelfs papa, die bioloog is, zegt dat het onzin is, dat zulke wezentjes niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij gezien heeft…

Een fantasierijk en spannend avontuur over Gorgels, Brutelaars en een jongen met superogen, van cabaretier Jochem Myjer. Vertaald door Martsje de Jong. Geïllustreerd door Rick de Haas, bekend van Mees Kees.)

De Goargels – De Gorgels in het Fries – wordt uitgebracht door Uitgeverij Bornmeer.
De Goargels

Categorie: Van het boekenfront | Meer over:
Over flappie
Ik heb kerstavond 1961 helaas niet gehaald...